WiFi система за маркетинг и анализ

+359 893 365 365

Вход за клиенти

Общи условия

Условия за предоставяне на WiFi услуга от страна на net365

Начало » Общи условия

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

 • 1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Нет365„ АД, наричано за краткост по-долу Нет365, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район „Централен”, бул. Христо Ботев 92 “B”, с потребителите на услугата предоставяне на интернет достъп на територията на Република България, чрез електронната съобщителна мрежа на Нет365, наричана по-долу Мрежата.
 • 1.2. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо и юридическо лице, използващо изходящ и входящ трафик в Мрежата.
 • 1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия означава всяко лице, което използва далекосъобщителна услуга предоставяна чрез Mрежата.
 • 1.4. Настоящите Общи условия са задължителни за потребителите на Мрежата.
 • 1.5. Потребителите на Мрежата се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им.
 • 1.6. Общите условия влизат в сила за потребителите със започване ползването на съответната услуга, като със започване ползването на услугата потребителите приемат съдържанието на Общи условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). По смисъла на настоящите Общи условия за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.

РАЗДЕЛ II

Услуга предоставяна от Нет365

 • 2.1. Нет365 предоставя услугата на своите потребители 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
 • 2.2. Нет365 предоставя на своите потребители една или няколко от следните видове услуга:
  • 2.2.1. пренос на локален селищен трафик;
  • 2.2.2. пренос на национален трафик;
  • 2.2.3. пренос на международен Интернет трафик;
 • 2.3. Услугата, предоставена от Нет365, е предназначена за крайни потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугата на Нет365, без изричното писмено съгласие на Нет365.
 • 2.4. Обхватът на услугата, предоставяна от Нет365 посредством Мрежата, може да се разширява, като Нет365 своевременно ще уведомява потребителите си за това по подходящ начин на интернет страницата си или чрез мобилните си приложения.

РАЗДЕЛ III

Права на потребителя

 • 3.1. Потребителят има право да използва услугата на Мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
 • 3.2. Потребителят има право да подава жалби, молби и предложения и да получава отговор по реда на настоящите Общи условия.
 • 3.3. Потребителят има право да адресира жалби до Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугата на Нет365, за неспазване на Общите условия от страна на Нет365.
 • 3.4. Потребителят има право да сигнализира Нет365 за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугата.

РАЗДЕЛ IV

Задължения на потребителя

 • 4.1. Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия на Нет365, както и на всички допълнителни споразумения между него и Нет365.
 • 4.2. Потребителят е длъжен да използва услугата по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и/или не възпрепятства предоставянето на услуга от Нет365 на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите.
 • 4.3. Потребителят се задължава да ползва услугата на Нет365 съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно използване на услугата потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерно използване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:
  • 4.3.1. Услугата се използва по начин, който пречи на нормалната работа на други потребители или причинява тяхното увреждане
  • 4.3.2. Услугата не се използва в съответствие с действащото законодателство и приложимите международни актове
   • 4.3.2.1. Разпространение на нелицензиран софтуер;
   • 4.3.2.2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството;
   • 4.3.2.3. Застрашаване на националната сигурност;
   • 4.3.2.4. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;
   • 4.3.2.5. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда;

РАЗДЕЛ V

Права на Нет365

 • 5.1. Нет365 има право за целите на поддържането на Мрежата временно и за възможно най-кратък срок да преустанови предоставянето на услугата на потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на Интернет страницата си най-малко 24 часа по-рано, в случай, че като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставянате услуга.
 • 5.2. Нет365 има право да получава от потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугата, като използва тази информация само за собствени нужди.
 • 5.3. Нет365 не носи отговорност за щети причинени на потребителя при ползване на услугата с отклонения, дължащи се на причини извън мрежата и съоръженията на Нет365.
 • 5.4. Нет365 има право да ограничи достъпа до услугата или да прекрати без предизвестие в следните случаи:
 • 5.4.1. Постъпило писмено искане от компетентните органи, за виновно извършени неправомерни действия и/или заплашителни или обидни съобщения, осъществени чрез крайното устройство на потребителя.
 • 5.5. Нет365 има право да прекрати достъпа до Мрежата на потребителя в случай на отправена обида или заплаха към Нет365 или член на екипа.
 • 5.6. Нет365 има право без предизвестие да ограничи временно предоставянето на услугата, в случай, че потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица да извършват злоумишлени действия, до момента, когато потребителят преустанови неправомерното си поведение.
 • 5.7. При регистриране на нетипичен трафик от страна на Потребител, което дава основание на Нет365 да счита, че услугата се ползва в наушение на настоящите Общи условия, Нет365 има право да наложи временни ограничения на скоростта на този Потребител.
 • 5.8. Нет365 има право да използва Мрежата си за целите на директния си маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до своите потребители, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и др. на Нет365, както и има право да изпраща на потребителите по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (SMS, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за информация, уведомителни съобщения, свързвани с ползването на услугата и при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия, без да е необходимо предварителното им съгласие за това.
 • 5.9. В случай на изразено несъгласие от страна на потребител за бъдещо получаване на съобщения, съдържащи информация за промоции, нови оферти, тарифи и др. на Нет365, Нет365 се задължава да преустанови изпращането им до съответния потребител.

РАЗДЕЛ VI

Задължения на Нет365

 • 6.1. Нет365 се задължава да предоставя услугата в съответствие с настоящите Общи условия. Нет365 предоставя услугатата на потребителя.
 • 6.2. Нет365 се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на процеса на предоставяне на услугата. При възникване на технически проблеми Нет365 е задължен да предприеме всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.
 • 6.3. Нет365 се задължава да предоставя на потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно използване на услугата.
 • 6.4. Нет365 се задължава да осигурява предоставянето на услугата си, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата в зоните на обслужване на Мрежата. Прекъсване е допустимо само в случаите на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
 • 6.5. В случай на планирано прекъсване в предоставянето на услуга по технически и експлоатационни причини, Нет365 се задължава да уведоми потребителите предварително, по подходящ начин, чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответните мероприятия.
 • 6.6. Нет365 осигурява равнопоставеност между потребителите при равни други условия по отношение на предлаганите пакети и използваната технология.
 • 6.7. Нет365 не носи отговорност за:
  • 6.7.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали;
  • 6.7.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица;
  • 6.7.3. Предоставяне в публичното интернет пространство на материали, предоставящи търговска тайна
 • 6.8. Нет365 обявява номера, на които потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.

РАЗДЕЛ VII

Отговорност на Нет365

 • 7.1. Нет365 не носи отговорност за неправилното функциониране на ползваната от потребителя приложения.
 • 7.2. Нет365 не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.
 • 7.3. Нет365 не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугата на Нет365.
 • 7.4. Нет365 не носи отговорност пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугата от потребители на Нет365.
 • 7.5. Нет365 не носи отговорност:
 • 7.5.1. При прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, когато се дължат на планирани или инцидентни тестове, извършвани от Нет365 с цел оптимизация на качествените параметри на Услугата, за които потребителя предварително е уведомен по реда на Общите условия, както и при настъпване на събития по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон;
 • 7.5.2. Пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугата от потребители на Нет365
 • 7.5.3. При неумение от страна на потребителя да ползва услугата, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, използвани от потребителя във връзка с услугата.
 • 7.6. За неправомерни действия от страна на потребителите на Нет365, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.
 • 7.7. За влошеното качество на услугата или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко електронно съобщителни мрежи.

РАЗДЕЛ VIII

Обработване и защита на личните данни

 • 8.1. Нет365 може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на потребителите, както и данни за използваната от потребителя услуга, предоставяна му от Нет365.
 • 8.2. Информацията, отнасяща се до потребителите, съдържаща се в базата данни на Нет365, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя и/или в съответствие с българското законодателство.
 • 8.3. Нет365 може да събира, обработва и използва данни за използваната от потребителя услуга, предоставяна му от Нет365 с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат потребител.
 • 8.4. Нет365 може да използва и обработва лични данни и данни за използваната услуга само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.
 • 8.5. Нет365 се задължава да пази тайната на електронните съобщенията и да не извършва действия, които могат да навредят на потребителя, и да не предоставя на трети лица информация за потребителите без изричното писмено съгласие на последните, освен в случаите, когато Нет365 е длъжна, съгласно българското законодателство, да предостави такава информация на компетентните органи.
 • 8.6. Предоставянето на електронните съобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуга.
 • 8.7. С използване на Мрежата, потребителят се съгласява, че Нет365 ще обработва личните му данни.
 • 8.8. Нет365 може да събира, съхранява, обработва и използва данни за използваната услуга, предоставяна от Нет365 на потребители и други лица ангажирани в електронните съобщителни услуги, за да открие, локализира и отстрани неизправности и грешки в мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената далекосъобщителна мрежа и съоръжения, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват, и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.
 • 8.9. При нарушаване на сигурността на личните данни, когато съществува риск нарушението да накърни неприкосновеността на личните данни или личния живот на потребителя, Нет365 го уведомява своевременно за констатираното нарушение. Потребителят може да не бъде уведомяван за нарушението, когато Нет365 е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.

РАЗДЕЛ IX

Жалби, молби и предложения

 • 9.1. Нет365 разглежда постъпилите от потребителите жалби, молби и предложения.
 • 9.2. В едномесечен срок от датата на получаване на писмена жалба Нет365 изпраща на потребителя писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение, в случай че същият е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
 • 9.3. Нет365 поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите с информация се съхраняват за срок от 12 месеца.

РАЗДЕЛ X

Изменения и допълнения в общите условия

 • 10.1. Нет365 има право да променя Общите условия, по реда, по който са приети. Измененията на Общите условия се прилагат и за заварените потребители към датата на влизането им в сила, освен ако потребителят не приеме измененията в Общите условия, като писмено уведоми за това Нет365 в едномесечен срок от влизането им в сила. Когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията или в индивидуалния договор са включени отстъпки от Нет365 по отношение на съответния потребител, то потребилтелят няма възможност да не приеме измененията на Общите условия в посочения срок по предхоното изречение.
 • 10.2. Изменените Общи условия влизат в сила в деня на публикуването им на интернет страницата на Нет365.

РАЗДЕЛ XI

Решаване на спорове

 • 11.1. Споровете между Нет365 и потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XII

Приложим закон

 • 12.1. При въпроси, неуредени от тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XIII

Определения

 • 13.1. „Злоумишлени действия” – Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоцираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 • 13.2. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез Мрежата.
 • 13.3. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид на договора и прилежащите ОУ като потребителят е уведомен писмено за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение.

Научете повече за нашето WiFi решение

Ние сме тук да отговорим на вашите въпроси и да ви предоставим най-ефикасното решение на вашите проблеми.

Свържете се с нас